ინვესტირების პრინციპები 

ფონდი აფინანსებს კერძო ინვესტორებს შემდეგი პირობების გათვალისწინებით:

„საქართველოს განვითარების ფონდს“ შეუძლია განახორციელოს ინვესტიცია მხოლოდ საქართველოში საინვესტიციო გეგმით განსაზღვრულ ეკონომიკის პრიორიტეტულ მიმართულებებში;

ფონდი ახორციელებს ინვესტიციებს მხოლოდ კომერციულად მომგებიან პროექტებში;

ფონდი უფლებამოსილია მიიღოს მონაწილეობა კაპიტალში და, ასევე, გასცეს სუბორდინირებული/უპირატესი სესხები;

ფონდის მონაწილეობა პროექტში, იქნება ეს კაპიტალისა თუ სესხის სახით, არ უნდა აღემატებოდეს კერძო ინვესტორის წილს;

ფონდის მიზანია მიიღოს მონაწილეობა პროექტებში უმცირესი თანამეწილის სახით, საშუალო ან გრძელვადიანი პერსპექტივით; ხოლო როდესაც პროექტი გახდება მდგრადი, ფონდი გამოდის თანამონაწილეობიდან.

ფონდის მიერ პროექტის დაფინანსების პრიორიტეტული მიმართულებებია:

  1. მაღალტექნოლოგიური და ეკომეგობრული წარმოება;
  2. ინოვაციური წარმოება და დამწყები საწარმოები (სტარტაპები);
  3. ექსპორტზე ორიენტირებული წარმოება;
  4. იმპორტის ჩანაცვლების პოტენციალის მქონე ადგილობრივი წარმოება;
  5. საქართველოს კანონმდებლობით ნებადართული ეკონომიკური საქმიანობის (გარდა სათამაშო ბიზნესისა) განხორციელება, რომელშიც საქართველოს ეკონომიკას, სხვა ქვეყნის ეკონომიკასთან შედარებით, ფარდობითი უპირატესობა აქვს.

პროექტის შერჩევის კრიტერიუმები:

პარტნიორის უნდა ჰქონდეს ფინანსური რესურსი კაპიტალის სახით პროექტის ნაწილის დასაფინანსებლად;

წარმოდგენილი უნდა იყო პროექტის ეკონომიკურ ტექნიკური დასაბუთება (ბაზრის კვლევა);     

ფონდის თანამონაწილეობა უნდა იყოს არანაკლებ 3 000 000 (სამი მილიონი) ლარისა;

ფონდის წილი არ უნდა იყოს პროექტის კაპიტალის 49% პროცენტზე მეტი;

ფონდის წილი არ უნდა იყოს ამ პროექტის ღირებულების 30% პროცენტზე მეტი;

პროექტიდან ფონდის გასვლა უნდა იყოს შესაძლებელი 5-7 წლის განმავლობაში.

 

სამუშაო პოლიტიკა & პროცედურები

 

ინვესტიციის განხორციელება შესაძლებელია 1) კერძო ინვესტორის ან 2) ფონდის ინიციატივით.

1) კერძო ინვესტორს აქვს პროექტი და სურს, მოიზიდოს ფინანსები.

ფონდისგან კაპიტალის მოზიდვის სურვილის შემთხვევაში, პირველ რიგში, ინვესტორმა  უნდა გაიაროს შემდეგი 3 ეტაპი:

პარტნიორი/ინვესტორი წარმოადგენს შესაბამის დოკუმენტაციას პროექტზე (პრეზენტაცია, ბიზნეს გეგმა, ფინანსური გათვლები, საბაზრო კვლევა და ა.შ.), რომელიც შეფასდება „საქართველოს განვითარების ფონდის“ საინვესტიციო დეპარტამენტის მიერ;

თუ პროექტი შეესაბამება ფონდის მოთხოვნებს, ის განსახილველად გადაეცემა დირექტორთა საბჭოს, რომელიც პროექტის შემდგომი განვითარების შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას.

იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი დეტალური ანალიზის შემდეგ, ფონდისთვის მიზანშეწონილად მიიჩნევა, ის გადაეგზავნება სამეთვალყურეო საბჭოს, რომელიც იღებს პროექტის დაფინანსების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილებას.

2) „საქართველოს განვითარების ფონდმა“ განსაზღვრა საინვესტიციო შესაძლებლობები და სურს, მოიზიდოს ინვესტორი პროექტში მონაწილეობისთვის.

პროექტმა უნდა გაიაროს 3 ეტაპი:

ხდება პროექტის ინიცირება ფონდის მიერ - საინვესტიციო პროექტის მომზადება, რომელიც ითვალისწინებს ტექნიკური და ფინანსური მიზანშეწონილობის კვლევებს (პროცესში ერთვებიან საკონსულტაციო კომპანიები);

პირველ ეტაპზე, განხორციელებულ კვლევაზე დაფუძნებით, ხდება პროექტის სტრუქტურიზება და დამტკიცება;

ფონდი იზიდავს ინვესტორს პროექტის განსახორციელებლად.

 

პროექტის იდეის გენერირება და ინიცირება შესაძლებელია მოხდეს:

კერძო ინვესტორის ინიციატივის საფუძველზე ან ფონდის მიერ. პირველ შემთხვევაში ინვესტორი წარმოადგენს პროექტს, რომელსაც ფონდი განიხილავს. მეორე შემთხვევაში, ფონდი თავად ეძებს კერძო ინვესტორს კონკრეტული პროექტისთვის, წინასწარ განხორციელებული ტექნიკურ-ეკონომიკური მიზანშეწონილობის კვლევის საფუძველზე.

ჩვენი უპირატესობები:

სტრატეგიის ფუნდამენტური ასპექტები

„საქართველოს განვითარების ფონდი" აწარმოებს პროექტის სიღრმისეულ ანალიზს (ფინანსური ანალიზი, ბაზარზე არსებული მდგომარეობა, ზრდის პოტენციალი, სტრატეგიის რელევანტურობა, მმართველი გუნდის უნარი განახორციელოს შეთანხმებული სტრატეგია).

 

სფეროს ექსპერტული ცოდნა

სპეციფიკურ სექტორებზე ფოკუსირება უზრუნველჰყოფს „საქართველოს განვითარების ფონდის" გუნდის ექსპერტულ ცოდნას ამ სექტორების შესახებ.

 

 

სტაბილურობა

„საქართველოს განვითარების ფონდის" საშუალო და გრძელვადიანი თანამონაწილეობა პროექტებში წინასწარ განსაზღვრული პირობებით.

test Tabs

Free

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Silver

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Gold

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.