აღმასრულებელი დირექტორი დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე
აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე
ფინანსური დეპარტამენტის დირექტორი
საინვესტიციო დეპარტამენტის დირექტორი
იურიდიული დეპარტამენტის დირექტორი
ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დირექტორი

მთავარი ბუღალტერი

პროექტების მონიტორინგისა და შიდა აუდიტის სამსახურის უფროსი
საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროტოკოლის სამსახური უფროსი
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი